YATAY GEÇİŞ

Yatay geçiş uygulamasında ise 21.10.1982 gün ve 17845 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan “Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile tanımlanmış olan kurallara uyulmaktadır.

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü iki türlü olmaktadır:

  •   ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin diğer bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için bölümler arası yatay geçiş,
  •   Türkiye’deki bir başka üniversitenin aynı bölümünde öğrenim gören öğrenciler için üniversiteler arası yatay geçiştir.

 

Bölümler Arası Yatay Geçiş

Bölümler arası yatay geçiş sadece 3. yarıyılda olabilir. Bu geçişe ilişkin koşullar yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilmiştir.

Madde 10-(10)Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişlere ilişkin kurallar, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitelerin senatolarınca belirlenir. Ancak; ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencinin yerleştirmede esas alınan merkezi sınav puanının, yatay geçiş yapmak istediği programla ilgili olarak, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki üniversitelerde kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Başvuru için öğrencinin tüm 1. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrencinin tercihine bağlı olarak 1. veya 2. öğretime geçiş yapılabilir.

 

Üniversiteler Arası Yatay Geçiş

Üniversiteler arası yatay geçiş kontenjan ve koşulları YÖK tarafından belirlenmekte, başvuru koşulları ile gerekli belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca takip edilmektedir.

 

Yatay geçiş kabulü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yatay geçiş koşullarını sağlamış öğrenciler not ortalamalarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan kadar, listenin üst sırasından başlanarak, programa kabul edilir.

Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler için Bölüm İntibak Komisyonu tarafından bir ders intibak programı hazırlanır. Öğrenci, yapılan intibak ile ilgili olarak danışman öğretim üyesi tarafından bilgilendirilir ve kendisine intibak programının bir kopyası verilir.

Hazırlanan intibak programı Bölüm Kurulu tarafından incelenerek Dekanlık Makamına sunulur.

Fakülte Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bilgi sistemine işlenir. Bilgi sisteminde, intibak programında muaf sayılan dersler öğrenci tarafından görülebilir.

 

İntibak İlkelerini İndirmek İçin Tıklayınız…

Ders Eşdeğerlik Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…