TR | EN
MÜDEK AKREDİTASYON

MÜDEK Akreditasyonu

MÜDEK'in (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

            MÜDEK, YÖK tarafından eğitimde akredite vermeye yetkili kılınmıştır. MÜDEK, 2009 yılından itibaren EUR-ACE Bachelor Etiketi verme ile yetkilendirilmiştir. MÜDEK 2011 yılında Washington Accord Üyesi (Signatory) olmuştur. Akredite ettiği tüm programlar 2011 yılından itibaren diğer Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak tanınmaktadır.

 

MÜDEK Akreditasyon Sistemi, mezunların;

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

olmak üzere 11 maddede belirtilen konularda beceri kazanmalarını ve eğitim kurumlarından bu kazanımları sağladıklarını ispat etmelerini şart koşar.

 

İlk kez Kimya Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında, müfredat ve süreçlerini MÜDEK Akreditasyon koşullarını sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve Eylül 2010 - Eylül 2012 dönemi için, 2 yıllık süreyle akredite olmuştur.

 

Fakültemizde MÜDEK tarafından akredite edilen ve EUR-ACE Etiketi verilen bölümler ve akreditasyon süreleri aşağıda verilmiştir.

 

MÜDEK Tarafından Akredite Edilen Ve EUR-ACE Etiketi Verilen Bölümler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi

EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi

Kimya Mühendisliği

01.05.2010-30.09.2020

01.05.2010-30.09.2020

Bilgisayar Mühendisliği

01.05.2012-30.09.2019

01.05.2012-30.09.2019

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) (İngilizce)

01.05.2012-30.09.2019

01.05.2012-30.09.2019

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (İngilizce)

01.05.2012-30.09.2019

01.05.2012-30.09.2019

Endüstri Mühendisliği (NÖ)

01.05.2012-30.09.2014

01.05.2012-30.09.2014

Endüstri Mühendisliği (İÖ)

01.05.2012-30.09.2014

01.05.2012-30.09.2014