TR | EN
ARAŞTIRMA DERSLERİ
Mühendislik Araştırmaları Dersleri İle İlgili İlkeler

(Fakülte Yönetim Kurulu’nun 17 Eylül 2015 tarih ve 4/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

 

1- Tanım

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin lisans eğitim planlarında yer alan “Mühendislik Araştırmaları” ;

 •  Mühendislik Araştırmaları (1+4) (Mimarlık Bölümü hariç)
 •  Electrical Engineering Design (Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)
 •  Mimari Proje VIII (4+2) (Mimarlık Bölümü)
 •  Sistem Tasarımı (2+2) (Endüstri Müh. Bölümü)
 •  Mühendislik Çözümlemeleri (4+2) (Önceki Şablonlar)

dersleridir. Bu dersler, ilgili bölümün kadrolu bir öğretim elemanı tarafından verilen ve son sınıf öğrencilerinin kayıt olabildiği teorik ve uygulamalı derslerdir. Mühendislik Araştırmaları derslerinde, dersin konusu ile ilgili derslik veya laboratuvar ortamında teorik bilgiler verilmekle birlikte öğrencilere, kişisel veya grup halinde;

 1. Mühendislik uygulama çalışması (Tesis/İşletmede karşılaşılan bir problemin analizi ve çözümü veya sistemin/sürecin tasarımı),
 2. Deneysel ve/veya teorik bir araştırma,
 3. Uygulamalı proje bölümü çalışması,

şeklinde bir “çalışma” hazırlattırılarak, bunun yazılı ve sözlü olarak sunumu yaptırılır. İlgili Bölüm Kurulu’nun uygun görmesi halinde poster şeklinde hazırlanıp sergilenebilir.

 

2- Kapsam

Bu ilkeler, ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin “mühendislik” bölümleri lisans eğitim planlarında yer alan “Mühendislik Araştırmaları” derslerinin açılması, öğretim üyelerine dağıtılması, değerlendirilmesi ve derste yapılan çalışmanın sunumları ile ilgili konuları kapsar.

 

3- Dersin Açılması ve Kapatılması

 1. Bir öğretim elemanı Mühendislik Araştırmaları grubunda, uzmanlık alanında, açmayı planladığı ders için

v  Yeni Ders Önerisi Başvuru Formu

v  Ders Bilgi Formu (Türkçe)

v  Ders Bilgi Formu (İngilizce)

hazırlayıp Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurur. Bölüm Başkanlığı, Bölüm Kurulu’nda veya Akademik Bölüm Kurulu’nda, dersin açılması önerisinin görüşülmesini sağlar. Bölüm Kurulu/Akademik Bölüm Kurulu görüşü, Fakülte Kurulu’nda görüşülmek üzere Dekanlığa iletilir. Önerilen dersin açılması yönünde Fakülte Kurulu’nun olumlu görüşü olması halinde, Kurul görüşü Üniversite Senatosu’nda görüşülmek üzere Rektörlüğe iletilir. Ders açma önerisi Üniversite Senatosu’nun onayı ile dersin açılması kesinleşir.

 1. Mühendislik Araştırmaları grubundaki bir dersin açılması için ilgili öğretimden en az bir öğrencinin kayıt yaptırmasıyeterlidir. Kayıtlı öğrenci olmayan dersler Güz ve Bahar yarıyıllarında ekle-sil dönemi sonunda, Yaz Okulunda ders ekleme günü sonunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır.
 2. Öğretim üyesi sayısı 10’un altında olan bölümler, ders ve laboratuvar uyumu olan başka birimlerden Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile Mühendislik Araştırmaları dersleri için en az yüksek lisans derecesine sahip veya en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olanlar görevlendirilebilir. 
 3. Bir öğretim üyesi bir programda bu eşdeğer derslerden sadece birini açabilir.
 4. Mühendislik Araştırmaları derslerinden Bölüm Başkanlığı onayı olmaksızın silme işlemi yapılamaz.

 

4- Dersin Alınması, Dağıtımı, Konu Belirlenmesi ve Yarıyıl İçi Çalışmaları

 1. Mühendislik Araştırmaları grubundaki derslere, eğitim planındaki derslerin toplam kredilerinin en az yüzde yetmiş beşini (%75) tamamlamış veya VI. yarıyıl sonuna kadar aldığı tüm dersleri başarmış öğrenciler kayıt olabilir.
 2. Bu derslere başka bir bölüm veya birim öğrencisi kayıt olamaz.
 3. Öğrencilerin Mühendislik Araştırmaları grubundaki derslere dağıtılması eşit olarak ve öğrencinin tercihi dikkate alınarak yapılır. Tercih yapmamış öğrencilerin dağıtımı Bölüm Başkanlığı’nca gerçekleştirilir.
 4. Yarıyıl sonu sınavları jüri (dersin öğretim elemanı dâhil en az iki kişi) tarafından değerlendirilir.

 

5- Dersin Değerlendirilmesi

 1. Öğrenci(ler), Mühendislik Araştırmaları dersi kapsamında hazırladığı çalışmayı, Dekanlık WEB sitesinde (https://web.ogu.edu.tr/mmf) erişime açılmış yazım kurallarına göre bir rapor haline getirip, dersin öğretim elemanının onayından sonra, Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenmiş tarihe kadar Bölüm Sekreterliği’ne teslim eder.
 2. Mühendislik Araştırmaları dersinin “Yarıyıl Sonu” sınavı, görevlendirilen öğretim elemanları (jüri) tarafından sözlü veya yazılı olarak yapılır.
 3. Sunulan çalışma ile ilgili düzeltmeler varsa öğrenciye, yarıyıl sonu sınavının bitiminde bildirilir. Öğrenci düzeltmeleri en geç 5 gün içinde yaparak, ilgili öğretim elemanlarına çalışmanın imza sayfasını imzalatır. Rapor, önerilen kapak formatına uygun ve ciltlenmiş (veya elektronik ortamda) olarak, 2 kopya halinde Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.

 

6- Akademik Bölüm Kurullarının Yetkileri

Akademik Bölüm Kurulları, bu asgari ilkelere uymak koşuluyla, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav değerlendirme ilkelerini daha detaylı belirleme yetkisine sahiptirler.

 

7- Yürütme ve Denetim

Bu ilkeler ilgili Bölüm Başkanlıklarınca yürütülür ve Dekanlıkça denetlenir.

Yazım kılavuzunu indirmek için tıklayınız...http://mmf.ogu.edu.tr/Belgeler/Egitim/Yazim_Klavuzu.pdf