TR | EN
STAJ
Mühendislik Bölümleri Staj Süreci

Mühendislik Bölümleri Staj Süreci (ve ekleri) ve Mühendislik Bölümleri Staj İlkeleri , Fakülte Kurulu'nun 8 Mayıs 2014 tarih ve 3/6 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

 

Öğrencilerin staj yapmak için izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1.         Öğrenci, yapılacak staj türüne uygun bir işletme belirler.

2.         Belirlenen işletmenin uygunluğunu kontrol etmek için Staj Komisyonu Başkanlığından onay alır.

3.         Staj Komisyonu staj yerini uygun bulur ise, öğrenci staj yapılmasının zorunlu olduğunu ve staj süresince ilgili yasa gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalığı primlerinin üniversitemizce ödeneceğini belirten staj zorunluluk belgesini (EK-1), eğer işletme isterse, doldurup Staj Komisyonu Başkanlığına onaylatarak işletmeye iletir.

4.         Öğrenci staj yapmak üzere kabul edildiğini bildiren, staj kabul yazısını işletmeden temin eder.

5.         Öğrenci;

a.   Staj kabul yazısı

b.  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c.   Doldurulmuş halde 2 adet Staj Başvuru Formu (EK-2),

d.  1 adet Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge. ( Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınarak hazırlanacaktır. SPAS Müstehaklık Belgesi almak için tıklayınız... )

ile birlikte, staja başlama tarihinden en geç 15 gün önce Staj Komisyonu üyelerine başvurur.

6.         Birden fazla stajı ard arda yapacak öğrenciler,  Staj Başvuru Formuna, staj yapacağı ikinci işletme bilgilerini de yazarlar. Forma “Staj Başlama Tarihi” olarak ilk yapılacak stajın başlangıç tarihi, “Staj Bitiş Tarihi” olarak da ikinci stajın bitiş tarihi belirtilir.

7.         Bölüm Sekreteri tarafından SGK girişleri yapılır ve Bölüm Başkanlığınca onaylanır. Staj Başvuru Formu, Staj Komisyonu Başkanlığı ile “Bölüm Onayı” kesimi Bölüm Başkanlığı adına Bölüm Sekreteri tarafından imzalanır.

8.         Staj başvurusu yapan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı liste ile birlikte, her başvuru yapan öğrenci için, bir poşet içinde;

a.      Staj kabul yazısı

b.      Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c.      1 adet Staj Başvuru Formu (doldurulmuş ve imzalı)

d.      1 adet SGK Formu

her hafta Cuma günü Saat 15:00’e kadar Dekanlık Makamına gönderilir.

9.         Öğrenciler staja başlamadan önce;

a.   1 adet Staj Başvuru Formu (doldurulmuş ve imzalı)

b.  1 adet SGK Formu

Bölüm Başkanlığından teslim alır.

10.      Öğrenci staj defteri ve Staj Değerlendirme Formunu (EK-3) fotokopi odasından temin eder. Staj defteri ön sayfasını doldurur, fotoğraf yapıştırır. Fotoğraf üzeri Bölüm Başkanlığınca onaylanır.

11.       Staja belirttiği tarihte başlar.

12.      Staj esnasında eğer işyerinde staj ücreti ödeniyor ise,  “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU” ödenmiyor ise “STAJ ÜCRETİ TALEP ETMEME BİLGİ FORMU” doldurulup öğrenci ve işletme yetkilisi tarafından imzalanır. Bu iki formdan biri ve ücret ödendiğine dair banka dekontu (ücret ödenmiş ise) staj bitiminden 2 işgünü içinde, Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Bölüm Başkanlığı, ödeme yapılanların listesini en geç izleyen ayın ikinci gününe kadar Dekanlık Makamına bildirir. 

13. Öğrenciler staj boyunca hazırladıkları staj defteri (ve staj raporu) ile onaylanmış staj sicil fişini, staj bitimini izleyen eğitim döneminin en geç ilk 3 haftası içinde bölüm staj komisyonuna teslim eder.

14.      Staj defteri (ve staj raporu) Staj Komisyonu veya görevlendirdiği öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde, öğrenci sözlü sınava alınabilir. Değerlendirme, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç iki ayı içinde sonuçlandırılır.

15.      Değerlendirme sonucu sistem yetkisi olan Staj Komisyonu üyesi tarafından OGÜBS sistemine giriş yapılmak suretiyle öğrenciye duyurulur. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.

16.      Stajlara ait sicil fişleri staj türlerine göre tasniflenir ve Bölüm Başkanlığınca saklanır.

17.      Öğrenci, değerlendirme ilanından bir hafta içinde, Bölüm Başkanlığına, itirazda bulunabilir. Bölüm Başkanlığı bir hafta içinde nihai kararı verir. 

 

SPAS Müstehaklık Belgesi almak için tıklayınız...

Staj İlkelerini İndirmek İçin Tıklayınız...

Staj Sürecini İndirmek İçin Tıklayınız... 

Staj Zorunluluk Belgesini İndirmek İçin Tıklayınız...

Staj Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesini İndirmek İçin Tıklayınız...

Staj Değerlendirme Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Staj Ücreti Talep Etmeme Bilgi Formunu İndirmek İçin Tıklayınız... 

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Listesini İndirmek İçin Tıklayınız....