TR | EN
¤ MMF ADEK
Eğitim Öğretim Kalite Geliştirme Sistemi
 
 

Avrupa alanında yükseköğretimin yeniden yapılandırılması Bologna Süreci olarak bilinmektedir. Türkiye bu sürece 19 Mayıs 2001 tarihinde dahil olmuştur. Bu kapsamda Türk üniversiteleri de yeniden yapılandırılmaya başlanmış, süreç ve bu kapsamdaki faaliyetler YÖDEK yönetmeliği ile yasal zemine kavuşturulmuştur. Bu yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek, Üniversitemizin önündeki yasal yükümlülüklerden biri olmakla beraber “kalite” bağlamında faaliyetlerimizi geliştirmenin ön koşuludur. Yükümlülüklerimizi yerine getirir iken, kalite geliştirme ve iyileştirme planlarını hazırlamak ve yürütmek zorunluluğu doğmuştur. Bu bağlamda ESOGÜ-ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) oluşturulmuş olup, Üniversitemizde kalite güvence anlayışı ile uygulanacak süreçleri, bu süreçlerin eylem ve faaliyetlerini belirlemekle görevlendirilmiştir. Bölümlerin çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütebilmesi, uluslararası açılımlar yapabilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için ADEK faaliyetlerinin yürütülmesi zorunludur.

ESOGÜ-ADEK’in bir uzantısı olan MMF-ADEK, Fakültemizde bu konuda uygulanacak süreçler ve faaliyetleri belirlemekle görevlendirilmiştir. “MMF-ADEK” ve “Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Alt Kurulu”  üyeleri Fakülte Kurulu’nun 22.03.2012 tarih ve 02/03 sayılı kararı ile güncellenmiştir. 

Bu çalışmaların sonucunda beklenen en önemli kazanım ise, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu aynı zamanda Avrupa Birliğinin de tanıdığı yetkinlik ve yeterliliklere sahip mezunlar verilmesi ile mezunların istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır. ADEK kapsamında Fakültemizde tesis edilen ve yürütülen kalite-güvence sistemi ve anlayışı ile eğitim-öğretim ve araştırmalarda kalite artışı kaçınılmazdır.

 

 MÜDEK akreditasyon süreci içinde olan bölümler benzer çalışmaları yapmaktadırlar.  Bu sürece girmemiş diğer bölümlerin de ADEK sürecine ağırlık vermesi yasal bir gerekliliktir. Bu bağlamda MMF-ADEK, Fakültemizdeki bölümlerin faaliyetlerini 6 başlık altında yeniden değerlendirecektir. Bu faaliyetler bir takvim çerçevesinde yapılarak her başlıktaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi veya güncellenmesi ve faaliyet ile ilgili rapor kesiminin belirtilen tarihe kadar Dekanlık Makamına gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan MMF-ADEK aynı zamanda bir “iç-denetim komisyonu” gibi çalışacak olup, bölümlerde uygulanan faaliyetlerin yeterlilik düzey ve sonuçlarını değerlendirip Fakülte Kurulu’na sunacaktır.

 

Eğitim Öğretim Klite Geliştirme Sistemi'ni İndirmek İçin Tıklayınız... MMFADEK