ERASMUS PROGRAMI

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmalar çerçevesinde (açık kontenjanlar dahilinde) gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı (TC vatandaşı olan ve olmayan) bir öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar. Öğrenim hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir (bkz. Uygulama El Kitabı).
Erasmus faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin; Üniversitemizin kampüslerinde, ESOGÜ web sayfasında ve Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında duyurulan ilan metninde belirtilen tarihlerde Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmaları gerekmektedir.  

BAŞVURU KOŞULLARI
Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar aşağıdadır.  

1.      Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,

2.      Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.

Not:  Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECT (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir

BAŞVURU BELGELERİ

1.      Ön Başvuru Formu: Online olarak doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır. Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi)

2.      Transkript (Güncel Not Dökümü): ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından İngilizce transkript alınacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme; ESOGÜ-Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak “Erasmus Yabancı Dil Sınav” sonucu ve transkriptte belirtilen GNO esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır. 
Başarı Notu = GNO x 0,50 +  Yabancı Dil Puanı x 0,50
Değişime katılmaya hak kazanan ve dil yeterliliği için desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, Üniversitemiz tarafından seçmeli ve kredisiz olarak açılan İngilizce dersine katılabilirler. Ayrıca, İngilizce dışındaki yabancı dil kursları için de öğrencilere belli oranda maddi destek sağlanabilmektedir.
İlave olarak, Uygulama El Kitabı'nda açıklanan ilgili hususlar ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler de dikkate alınır.

Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim hareketliliğinden faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile boş kontenjan dahilinde faaliyetten yararlanabilir (daha önce faaliyetten yararlanmamış öğrencilere öncelik verilecektir).   2011 Güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere, Erasmus öğrenim hareketliliğine hibeli statüde yerleştirmesi yapılmış fakat geçerli mazeret beyan etmeden sonuçların ilanında belirtilen tarihten sonra bu hakkından vazgeçmiş olan öğrenciler tekrar başvuruları durumunda “0 hibe” ile programa katılabileceklerdir.

 

HİBE:

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %80’ini gitmeden önce, son ödeme olarak da kalan %20 (öğrencinin başarı durumuna göre, kurum tarafından kesinti yapılması söz konusudur) dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları Uygulama El Kitabında bulunmaktadır.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler. 

YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
Öğrenci, başvuru formları hazırlanmadan önce gidilecek üniversitenin web sayfası inceleyip, akademik takvim, ders programı, başvuru tarihleri, istenen belgeler… vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır. Karşı üniversite tarafından sağlanmayan formları ve ESOGÜ tarafından istenilen belgeleri web sayfamızda bulunan “belge ve dokümanlar” bağlantısında bulabilirsiniz.

[1] GİTMEDEN ÖNCE:

Bilgi Formu (Öğrenci bilgilerini içeren form birimimiz tarafından doldurulacaktır.) 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Taahhütname       
                  
A- Başvuru Formları:   
Aşağıdaki belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birimimize teslim edilecektir. Belgeler, her üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Formların elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir. Lütfen gideceğiniz üniversitenin formlarını kullanınız.
Tüm başvuru belgeleri, son başvuru tarihinden en az 10 gün önce Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. 

Başvuru Formu-Application Form (3 adet):Misafir olacağınız üniversitenin web sayfasında bulunan veya e-maille size gönderilen Erasmus başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Online başvurularda iki adet yeterlidir.
 
Öğrenim Anlaşması-Learning Agreement  (3 adet) :Misafir olacağınız üniversitede alacağınız dersleri ve kredilerini gösteren bu formu, gitmeden önce bölüm koordinatörüne danışarak hazırlamalısınız. Alınacak derslerin kredilerinin toplamının 30 ECTS olma zorunluluğu vardır. Formlar başvuru evrakları ile birlikte gönderilir. 

Öğrenim Anlaşması Denklik Formu (3 adet):Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders kredilerinin karşılığında ESOGÜ'de muaf sayılacak derslerin belirlendiği formdur. Öğrenim anlaşması ile birlikte hazırlanıp, imzalandıktan sonra öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine iletilir. Ders denklikleri için ilgili birimlerden yönetim kurulu kararı istenir.      
Konaklama Formu (Accommodation Form) 
Fotoğraf (2-3 adet): Başvuru Formu için istenilmektedir.      
Pasaport Fotokopisi:  Erasmus Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirsiniz.   
Pasaportunuzun süresinin uzatılması gerekiyorsa, Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurunuz. 
Özgeçmiş (CV) (İsteniyorsa)       
Niyet Mektubu (Motivation Letter, Letter of Intention..) (İsteniyorsa
Dil Belgesi (isteniyorsa
       
B- Kabul edildikten sonra:   
Kabul Belgesi Fotokopisi-Letter of Acceptance: Kabul belgesi, karşı üniversite tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz adrese veya birimimize gönderilmektedir. Her iki durumda da, belgenin orijinali öğrenciye, fotokopisi birimimize verilecektir.  

Hesap Cüzdanı Fotokopisi: T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesinde (Büyükşehir Belediyesi yanı) avro hesabı açtırılıp, hesap cüzdan fotokopisi birimimize verilecektir. 
      
Vize Fotokopisi: Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi birimimize verilecektir. 

Sözleşme: Birimimiz tarafından hazırlanacak sözleşme gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir kopyası öğrenciye verilip, bir kopyası öğrenci dosyasında kalacaktır. 

[2] GİTTİKTEN SONRA:

Erasmus faaliyetinden yararlanan öğrenci, öğrenimine başlamadan önce hazırladığı öğrenim anlaşmasında her hangi bir değişiklik yapması durumunda, mutlaka bölüm koordinatörüne danışarak "Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formunu (LA-Changes)" ve "Öğrenim Anlaşması Değişikliği Denklik Formu" doldurmalıdır. Her iki form en geç 15 gün içerisinde önce pdf formatında e-mailleerasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Orijinalleri ise öğrenci ve karşı kurum tarafından imzalanmış ve 3 adet olarak posta ile, 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimi
Meşelik Yerleşkesi
26480 Eskişehir-Turkey 

adresine gönderilmelidir. 

NOT: Öğrenim Anlaşması Değişikliği Denklik Formu, sadece öğrenci tarafından imzalanmış olmalıdır.

[3] DÖNÜŞTE: 

Aşağıdaki belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir.

Katılım Sertifikası-Attendance Certificate: Konuk olduğunuz üniversitedeki öğreniminizi tamamlamadan önce, öğrenimin başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) Katılım Sertifikası almanız gerekmektedir. Üniversitedeki yetkili kurum onaylı bir katılım sertifikası vermezse, web sayfamızın "belge ve dokümanlar" bağlantısında bulunan katılım sertifikasını doldurarak, onaylatıp dönüşte orijinalini Uluslararası İlişkiler Birimine teslim etmelisiniz. Katılım Sertifikasının orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı üniversiteden bu belgeyi iki nüsha olarak hazırlamasını isteyiniz. 

Pasaport Fotokopisi: Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. En kısa tarih aralığı olan belgeye göre kalan hibe miktarı belirlenir.

Transkript (Transcript of Records): Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi. Bulunduğunuz üniversite tarafından eğitiminizin sonunda ya size verilmekte ya da posta ile birimimize gönderilmektedir. 

Nihai Rapor Formu: Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren belgedir. E-posta ile erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir. 

Geri Bildirim Formu: Konuk olduğunuz Üniversiteye gidiş aşamasında ve oradaki öğreniminiz esnasında yaşadığınız deneyimleri ve değerlendirmelerinizi içeren (pasaport, vize, seyahat, kalacak yer vb.) bir formdur. Bu form bir sonraki öğrenim dönemlerinde yurtdışına gidecek öğrencilere yardımcı olması açısından önem arz etmektedir. E-posta ile erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir. 


AKADEMİK TANINMA: Faaliyet sonrası akademik tanınma için ders denklik işlemleri yapılırken Öğrenim Anlaşmaları, Denklik Formları ve Transkript birlikte değerlendirilir. Ders denkliğinin Öğrenim Anlaşmalarında yer alan tüm krediler için yapılması esastır ve aşağıdaki aşamalar takip edilir:

1.      Karşı üniversite tarafından verilen transkript öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine (UİB) teslim edilir.

2.      Erasmus koordinatörünün danışmanlığında öğrenim anlaşmaları ve transkript birlikte değerlendirilerek “Akademik Tanınma Belgesi” öğrenci tarafından doldurur.

3.      Üç adet hazırlanan belge imzalı olarak Uluslararası İlişkiler Birimine iletilir.

4.      UİB tarafından belgenin bir kopyası öğrenciye verilir, bir kopyası öğrencinin dosyasına konur, bir kopyası ise Yönetim Kurulu Kararı alınması için ilgili fakülteye/enstitüye/yüksekokula gönderilir.    

 

 Fakültemizde Açılan Ersamus Dersleri İçin Tıklayınız...

 

 

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm

Adı ve Soyadı

e-posta

Tel

(0 222 239 37 50)

Fakülte Koordinatörü

Prof.Dr. Müjgan SAĞIR

mujgano@ogu.edu.tr

3609

Bilgisayar Müh.

Yrd.Doç.Dr. Metin ÖZKAN

meozkan@ogu.edu.tr

3279-3270

Elektrik ve Elektronik Müh.

Yrd.Doç.Dr. Hasan Serkan YAVUZ

hsyavuz@ogu.edu.tr

3287-3258

Endüstri Müh.

Yrd.Doç.Dr. Aykut ARAPOĞLU

arapoglu@ogu.edu.tr

3617-3613

İnşaat Müh.

Doç.Dr. Murat KARACASU

muratk@ogu.edu.tr

3211-3113-3221

Jeoloji Müh.

Yrd.Doç.Dr. Volkan KARABACAK

karabacak@gmail.com

3408-3401

Kimya Müh.

Doç.Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI

demett@ogu.edu.tr

3660

Maden Müh.

Doç.Dr. Melih İPHAR

miphar@ogu.edu.tr

3422-3414

Makine Müh.

Doç.Dr.  M. Ertunç TAT

metat@ogu.edu.tr

3378-3364

Metalürji ve Malz. Müh.

Yrd.Doç.Dr. Bedri BAKSAN

baksan@ogu.edu.tr

3691-3680

Mimarlık

Doç.Dr. Hakan ANAY

hanay@ogu.edu.tr

230 39 72 / 131