Akademik İzinli Sayılma Gerekçeleri
04.06.2015
Akademik İzinli Sayılma Gerekçeleri

Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere iki yıla kadar akademik izinli sayılabilir.

Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.

Bu şekilde izin alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

1.      Öğrencinin akademik izinli sayılabilmesi için hastalığını herhangi bir sağlık kurumundan alınacak en az 30 gün veya daha fazla süreli heyet raporu ile ile belgelemesi gerekmektedir.

2.      Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini beyan ederek, ilgili muhtarlıktan alacağı Valilik makamı onaylı “fakirlik Belgesi” ile belgelendirmesi gerekmektedir.

3.      Kamu veya özel kurumlarda görevli olan öğrenciler bağlı oldukları kuruluş içinde başka şehirlere atanması veya görevlendirilmesi durumunda akademik izinli sayılabilmeleri için “uzun süreli görev belgesi” alarak belgelendirmeleri gerekmektedir.

4.      Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi, tecilin kaldırılması veya askerlik görevini yerine getirme sebebi ile derslere devam etme, sınavlara girme imkânlarından yoksun kalması,

5.      2547 sayılı kanunun 7. Maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğacak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

6.      Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

7.      Öğrencinin, birinci derecede yakınlarının bakımından sorumlu olması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

8.      Öğrencinin, tabi olduğu disiplin yönetmeliği Maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan ve Yükseköğretim Kurumlarından çıkarmayı gerektirmeyen mahkumiyet hali,

9.      Yurt dışında öğrencilerin kanıtlayacakları öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ve bir defaya mahsus olmak üzere izin verilebilir. Bu izin akademik Eğitim-Öğretim yarıyılı başlamadan en az 15 gün önce istenir,

10.  Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer durumlar.

Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile akademik izinli olmak için başvuran öğrenci, mazeretini belgeleyen evrakla birlikte dilekçesini Fakülte Dekanlığına iletir. Mazeretin kabul yetkisi Fakülte Yönetim Kurulu’ndadır. Mazereti kabul edilen öğrenci belirtilen dönemde akademik izinli sayılır.